POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

VIA OCEL d.o.o. Beograd uspostavlja svoju politiku integrisanog sistema menadžmenta, usklađenu sa opštom poslovnom politikom i drugim politikama privrednog društva, zasnovanu na uspostavljanju i primeni tržišno orijentisanog poslovanja, pružanjem kvalitetnih, pravovremenih i efikasnih usluga našim kupcima, korisnicima usluga i drugim zainteresovanim stranama, sa ciljem totalnog zadovoljenja njihovih zahteva, potreba i očekivanja, uz stalni razvoj i povećanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja.

U osnovi delatnosti VIA OCEL-a je inženjering, izrada, isporuka, montaža i održavanje cevnih sistema, posuda pod pritiskom i ostale opreme, kao i puštanje u rad delova i komponenti u termoelektranama, toplanama, hemijskim i industrijskim postrojenjima. Aktivnosti VIA OCEL-a, u okviru njegove delatnosti, u potpunosti su usaglašene sa važećim zakonima, propisima i zahtevima korisnika, a sve to u cilju postizanja njihovog maksimalnog zadovoljenja, pružanjem kvalitetnih, pravovremenih i efikasnih usluga.

Prioritetni zadaci u ostvarivanju dugoročne poslovne politike našeg društva su, zajedno sa uspostavljanjem integrisanog sistema menadžmenta, njegovim održavanjem i stalnim poboljšavanjem, i primena svih mera za zaštitu životne sredine, stvaranje bezbednih i zdravih uslova za rad rad i optimalno upravljanje značajnim aspektima potrošnje energije, radi njihovog eliminisanja i svođenja na prihvatljiv nivo.

Za realizaciju tih ciljeva VIA OCEL je okupio ekipu iskusnih i ambicioznih kadrova, koji svojim znanjem, stručnošću i stalnim unapređenjem, permanentno rade na poboljšavanju kvaliteta procesa proizvodnje i pružanja usluga.

Ciljevi politike integrisanog sistema menadžmenta VIA OCEL–a su:

 • zadovoljenje korisnika i kupaca, njihovih iskazanih i neiskazanih potreba i očekivanja, uz poštovanje zakonskih i drugih zahteva, posebno vezanih za zaštitu životne sredine i zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu,
 • zadovoljenje potreba i očekivanja, kao i uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama, i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmene informacija važnih za životnu sredinu i zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu,
 • primena procesnog pristupa i razmišljanja zasnovanog na riziku,
 • unapređenje organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja resursa,
 • stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti procesa proizvodnje i realizacije pružanja usluga, ulaganje u ljudske resurse i opremu u ciIju održavanja savremenog tehnološkog nivoa,
 • osposobljavanje, obrazovanje i motivacija zaposlenih u svim oblastima poslovanja značajnih za društvo,
 • očuvanje i podizanje ugleda organizacije, kroz jačanje njegove tržišne pozicije,
 • uspostavljanje i održavanje partnerskih odnosa sa korisnicima, isporučiocima i podizvođačima i
 • posvećenost prevenciji i stalnom smanjenju nivoa rizika sa aspekta zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, uz praćenje i analizu postignutih učinaka,
 • ušteda prirodnih resursa i energije i njihova kontrolisana i racionalna potrošnja i
 • podrška nabavci energetski efikasnih proizvoda i usluga, kao i dizajna za unapređenje energetskog učinka.

Pozivam sve zaposlene da se pridržavaju dokumentacije integrisanog sistema menadžmenta i da je sprovode. Na taj način ćemo zajednički obezbediti da neprekidno, na blagovremen i pristupačan način, ispunjavamo zahteve i očekivanja korisnika vezana za kvalitet procesa proizvodnje i naših usluga, a istovremeno, da svojim predlozima i inovacijama poboljšavamo način rada kako bi se ostvario kontinuiran kvalitet.

Rukovodstvo VIA OCEL-a ima obavezu da ovu Politiku i ciljeve koji iz nje proističu, neprekidno preispituje i unapređuje, radi konstantnog usaglašavanja sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001, sa procesima rada, zakonskim i drugim zahtevima, o čemu će redovno informisati zaposlene i sve zainteresovane strane.

Beograd, 27.04.2017. godine

Direktor
Predrag Šekeljić

 

POLITIKA SIGURNOSTI

Cilj VIA OCEL-a je da zaštiti organizaciju od svih pretnji, bilo internih ili eksternih, slučajnih ili namernih, kroz uspostavljanje i kontinuiranu aktivnost na održavanju i poboljšavanju sistema sigurnosti informacija.

Politika sigurnosti VIA OCEL-a garantuje:

 • poverljivost informacija, održavanje njihovog integriteta i dostupnosti u skladu sa zahtevima poslovnih procesa i sigurnosnim zahtevima,
 • ispunjenost zakonskih, regulatornih i ugovornih obaveza,
 • upravljanje rizicima na prihvatljivom nivou kroz dizajniranje, implementaciju i održavanje sistema informacione sigurnosti,
 • efikasno reagovanje, kontinuitet poslovanja i brz oporavak poslovnih procesa u uslovima incidentnih situacija i
 • održavanje i unapređenje sistema sigurnosti kroz analizu i primenu stečenih iskustava, obrazovanje i obuku svih zaposlenih i podizanje svesti o informacionoj sigurnosti.

Ova Politika sigurnosti je dostupna javnosti i svim zainteresovanim stranama. Dužnost najvišeg rukovodstva je da Politiku sigurnosti implementira i kontinuirano preispituje i unapređuje.

Beograd, 03.03.2017. godine

Direktor
Predrag Šekeljić

   

 

 
 
Sedište: Tadeuša Košćuška 56, Beograd, Tel/Fax: (+381 11) 6557-930, 6557-927, 6557-929, e-mail: office@viaocel.rs, inzenjering@viaocel.rs
Proizvodnja: Šimanovci, Dečka bb