Politika kvaliteta

Politika integrisanog sistema menadzmenta

VIA OCEL d.o.o. Beograd uspostavlja svoju politiku integrisanih sistema menadžmenta, usklađenu sa opštom poslovnom politikom i drugim politikama privrednog društva, zasnovanu na uspostavljanju i primeni tržišno orijentisanog poslovanja, pružanjem kvalitetnih, pravovremenih i efikasnih usluga našim kupcima, korisnicima usluga i drugim zainteresovanim stranama, sa ciljem potpunog zadovoljenja njihovih zahteva, potreba i očekivanja, uz stalni razvoj i povećanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja, na svim lokacijama na kojima se nalaze poslovno proizvodne jedinice VIA OCEL-a.

U osnovi delatnosti VIA OCEL-a je inženjering, izrada, isporuka, montaža i održavanje cevnih sistema, posuda pod pritiskom i ostale opreme, kao i puštanje u rad delova i komponenti u termoelektranama, toplanama, hemijskim i industrijskim postrojenjima. Aktivnosti VIA OCEL-a, u okviru njegove delatnosti, u potpunosti su usaglašene sa važećim zakonima, propisima i zahtevima korisnika, a sve to u cilju postizanja njihovog maksimalnog zadovoljenja, pružanjem kvalitetnih, pravovremenih i efikasnih usluga.

Prioritetni zadaci u ostvarivanju dugoročne poslovne politike našeg društva  su, zajedno sa uspostavljanjem integrisanih sistema menadžmenta, njegovim održavanjem i stalnim poboljšanjem, i primena svih mera za zaštitu životne sredine, stvaranje bezbednih i zdravih uslova za rad i optimalno upravljanje značajnim aspektima potrošnje energije, radi njihovog eliminisanja i svođenja na prihvatljiv nivo.

Za realizaciju tih ciljeva VIA OCEL je okupio ekipu iskusnih i ambicioznih kadrova, koji svojim znanjem, stručnošću i stalnim unapređenjem, permanentno rade na poboljšavanju kvaliteta procesa proizvodnje i pružanja usluga.

Ciljevi politike integrisanih sistema menadžmenta VIA OCEL-a  su:

 • zadovoljenje korisnika i kupaca, njihovih iskazanih i neiskazanih potreba i očekivanja, uz poštovanje zakonskih i drugih zahteva, posebno vezanih za zaštitu životne sredine i bezbednost i zdravlje na radu,
 • zadovoljenje potreba i očekivanja, kao i uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama, i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmene informacija važnih za životnu sredinu i bezbednost i zdravlje na radu,
 • primena procesnog pristupa i razmišljanja zasnovanog na riziku,
 • unapređenje organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja resursa,
 • kontinualno poboljšanje efektivnosti i efikasnosti procesa proizvodnje i realizacije pružanja usluga, ulaganje u ljudske resurse i opremu u ciIju održavanja savremenog tehnološkog nivoa,
 • osposobljavanje, obrazovanje i motivacija zaposlenih u svim oblastima poslovanja značajnih za društvo,
 • očuvanje i podizanje ugleda organizacije, kroz jačanje njegove tržišne pozicije,
 • uspostavljanje i održavanje partnerskih odnosa sa korisnicima, isporučiocima i podizvođačima i
 • posvećenost prevenciji i stalnom smanjenju nivoa rizika sa aspekta zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlje na radu, uz praćenje i analizu postignutih performansi,
 • podizanje svesti, stručnosti i kompetentnosti svakog zaposlenog putem sistematskog osposobljavanja aktivno učestvovanje zaposlenih u kreiranju i poboljšanju integrisanih sistema menadžmenta, međusobnog poverenja i pripadnosti privrednom društvu
 • ušteda prirodnih resursa i energije i njihova kontrolisana i racionalna potrošnja i
 • podrška nabavci energetski efikasnih proizvoda i usluga, kao i dizajna za unapređenje energetskih performansi.

 

Pozivam sve zaposlene da se pridržavaju dokumentacije integrisanih sistema menadžmenta i da je sprovode. Na taj način ćemo zajednički obezbediti da neprekidno, na blagovremen i pristupačan način, ispunjavamo zahteve i očekivanja korisnika vezana za kvalitet procesa proizvodnje i naših usluga, a istovremeno, da svojim predlozima i inovacijama poboljšavamo način rada kako bi se ostvario kontinuiran kvalitet našeg poslovanja. Rukovodstvo VIA OCEL-a ima obavezu da ovu Politiku i ciljeve koji iz nje proističu, neprekidno preispituje i unapređuje, na svim lokacijama na kojima VIA OCEL posluje, radi konstantnog usaglašavanja sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 50001, sa procesima rada, zakonskim i drugim zahtevima, o čemu će redovno informisati zaposlene i sve zainteresovane strane.

 

Beograd, 02.09.2019.                                                 Srđan Mihajlović, direktor

Politika sigurnosti

Cilj VIA OCEL-a je da zaštiti organizaciju od svih pretnji, bilo internih ili eksternih, slučajnih ili namernih, kroz uspostavljanje i kontinuiranu aktivnost na održavanju i poboljšavanju sistema sigurnosti informacija.

Politika sigurnosti VIA OCEL-a garantuje:

 • poverljivost informacija, održavanje njihovog integriteta i dostupnosti u skladu sa zahtevima poslovnih procesa i sigurnosnim zahtevima,
 • ispunjenost zakonskih, regulatornih i ugovornih obaveza,
 • upravljanje rizicima na prihvatljivom nivou kroz dizajniranje, implementaciju i održavanje sistema informacione sigurnosti,
 • efikasno reagovanje, kontinuitet poslovanja i brz oporavak poslovnih procesa u uslovima incidentnih situacija i
 • održavanje i unapređenje sistema sigurnosti kroz analizu i primenu stečenih iskustava, obrazovanje i obuku svih zaposlenih i podizanje svesti o informacionoj sigurnosti.

Ova Politika sigurnosti je dostupna javnosti i svim zainteresovanim stranama. Dužnost najvišeg rukovodstva je da Politiku sigurnosti implementira i kontinuirano preispituje i unapređuje.

Beograd, 03.03.2017.

Predrag Šekeljić, direktor

Energetska politika

Stalno smanjivanje potrošnje energije i poboljšanje efikasnosti njene upotrebe, a sve u duhu održivog razvoja i zaštite životne sredine, jedan su od najznačajnijih prioriteta menadžmenta VIA OCEL d.o.o. Beograd.

VIA OCEL d.o.o, je posvećen implementaciji, održavanju i poboljšavanju sistema upravljanja energijom (EnMS) u skladu sa zahtevima ISO 50001:2018 standarda, i poštovanju relevantnih zakonskih i drugih zahteva.

Sistem upravljanja energijom VIA OCEL d.o.o. se zasniva na sledećim principima i ciljevima:

 • kontinuirano smanjenje potrošnje energije i povećanje energetskih performanse uz zadržavanje kvaliteta usluga i bezbednost zaposlenih,
 • doprinos smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte smanjenjem potrošnje energije,
 • permanentno i sistematsko optimizovanje potrošnje energije i pratećih troškova,
 • smanjenje potrošnje energije i povećanje energetskih performansi predstavlja trajni zadatak kako menadžmenta, tako i svih zaposlenih,
 • davanje doprinosa u ispunjavanju nacionalnih ciljeva u oblasti emisije gasova sa efektom staklene bašte i poboljšanju energetske efikasnosti.

Naše zaposlene upoznajemo sa energetskom politikom kompanije, ciljevima sistema za kontrolu energije, metodama i rezultatima njihove primene. Svakom zaposlenom pružamo potrebnu obuku i informacije za održavanje energetske svesti, koje mogu koristiti ne samo na svom radnom mestu, već i u svojim domovima i širem okruženju.

Ova Politika je dostupna i javna i periodično se razmatra i preispituje sa zaposlenima, poslovnim partnerima, zainteresovanim stranama i ostalim eksternim javnostima.

Beograd, 10.08.2020.

Darko Marić, direktor